آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه

تماس با ما

آدرس : کرمانشاه چهارراه بسیج کوچه پونه پلاک11          کدپستی:6714643851

تلفن :38251931-083  فکس : 38213230-083   ایمیل:ick.edalat@yahoo.com